Avondvierdaagse Zuidland
Wandelen brengt je verder

Reglement avondvierdaagse Zuidland

 1. De avond4daagse Zuidland (verder te noemen A4D) wordt georganiseerd door de stichting Avond4daagse Zuidland (hierna te noemen de organisatie) en valt onder auspiciën van de KWBN-wandelsport organisatie.
 2. De A4D is een wandel prestatietocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.
 3. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden bepaald.
 4. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 5. De te lopen afstand en de te behalen beloning is eveneens strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 6. Het starten met de wandelroute is pas toegestaan na het halen van de startkaart bij het startbureau en als in voorkomend geval het startsein is gegeven.
 7. Snelwandelen en in looppas voortbewegen is tijdens de A4D niet toegestaan.
 8. Deelnemers van de A4D worden geacht de sport te beheersen en kunnen de organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor sportletsel als gevolg van hun deelname.
 9. Deelnemers die speciale medicatie of voorzieningen dienen te krijgen in geval van nood of bij calamiteiten zijn verplicht deze bij zich te dragen in de vorm van een duidelijk voor hulpverlenende instanties zichtbaar medisch paspoort.
 10. Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor de andere deelnemers.
 11. Het meenemen van huisdieren (honden) tijdens de A4D is toegestaan mits aangelijnd en voor zover deze geen gevaar of overlast voor de andere deelnemers vormen.
 12. De deelnemer dient de voor hem of haar aangegeven route te volgen.
 13. Tijdens de A4D is het deelnemers niet toegestaan om:
   - Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden.
   - Luid spelende radio’s met zich mee te voeren.
   - Vernielingen, beschadigingen of letsel aan te richten.
   - Zich buiten de aangegeven wegen en/of paden te bevinden.
 14. Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd. De wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de A4D onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 15. Na de wandeldagen dient de individuele deelnemer en / of groepsbegeleider zich af te melden bij het startbureau. Deelnemers die niet zijn afgemeld, worden geacht te zijn uitgevallen. Overtreding van het bij krachtens dit reglement kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.
 16. Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de A4D zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.
 17. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers en beschadiging of verlies van bezittingen.
 18. De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finish tijden en/of plaatsen te wijzigen of de A4D geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
 20. Met het inschrijven voor de A4D verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.


Algemene Voorwaarde St. Avond4daagse Zuidland

versie maart 2022

Artikel 1.  Stichting Avond4daagse Zuidland

1.1. Stichting Avond4daagse Zuidland is een stichting,  statutair gevestigd te Zuidland, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73955833, aangesloten bij de Koninklijke Wandelbond Nederland, die zich bezig houdt met het bevorderen van de wandelsport in al zijn verschijningsvormen. Via de website www.avondvierdaagsezuidland.nl biedt St. Avond4daagse Zuidland wandelaars in Nederland wandelroutes aan. Eén van onze diensten die georganiseerd wordt door de KWbN is “KWbN Online Inschrijven en Betalen Wandeltochten en -evenementen”. Hiermee wordt wandelaars de mogelijkheid geboden om zich online in te schrijven voor een wandel gerelateerd evenement dat georganiseerd wordt door een bij KWbN aangesloten (wandel)organisatie, te weten St. Avond4daagse Zuidland.

1.2. Uitdrukkelijk wordt erop gewezen dat het evenement waarvoor men zich inschrijft, wordt georganiseerd door St. Avond4daagse Zuidland. KWbN heeft geen rol bij de inhoudelijke organisatie van het evenement. De betrokkenheid van KWbN bij het evenement betreft alleen het bieden van de mogelijkheid om via de website online in te schrijven en tickets te verkrijgen.

1.3. Onderhavige algemene voorwaarden zien op de verhouding tussen KWbN en de bezoeker van de website die zich via deze website inschrijft en tickets verkrijgt voor een evenement.

Artikel 2.  Definities
Evenement: het door een Organisatie georganiseerde evenement
Gebruiker: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die door gebruikmaking van het Online inschrijfservice platform Tickets koopt voor een Evenement
Online Inschrijfmodule: de online inschrijf applicatie waarbij de Gebruiker zich via de website www.avondvierdaagsezuidland.nl online kan inschrijven voor een evenement
Ticket(s): het toegangsbewijs/-bewijzen van een door of namens de Organisatie georganiseerd evenement dat door KWbN aan Gebruiker via de KWbN Online Inschrijfmodule wordt verstrekt.

Artikel 3.  Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik door de Gebruiker van de KWbN Online Inschrijfmodule, waarmee online inschrijving voor een Evenement mogelijk is.

3.2. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, ongeacht of deze door de Gebruiker of een eventuele andere derde worden gebruikt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.3. Tijdens de bestelprocedure worden de algemene voorwaarden van de Organisatie van toepassing verklaard in de verhouding tussen de Gebruiker en de Organisatie. Hetgeen in het voorgaande lid is bepaald, staat hieraan niet in de weg.

3.4. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is naar het toepasselijke recht of door de bevoegde rechter als zodanig wordt beschouwd, zal de rest van de algemene voorwaarden niet worden aangetast. In dat geval wordt in plaats van de nietige of vernietigbare bepaling een bepaling met gelijke strekking gelezen, die geldig is en die de betreffende bepaling zo dicht mogelijk benadert.

3.5. Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd worden. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing zodra deze online beschikbaar zijn op de Website.

Artikel 4.  De KWbN Online Inschrijfmodule

4.1 Het Ticket is een toegangsbewijs van een door een Organisatie georganiseerd evenement dat namens de Organisatie door KWbN aan Gebruiker via de KWbN Online Inschrijfmodule wordt toegestuurd. De Gebruiker van de KWbN Online Inschrijfmodule gaat voor het kopen van Tickets een overeenkomst op afstand aan met de Organisatie, zoals bedoeld in artikel 6:230g BW e.v. De Organisatie behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te wijzigen, voor zover dat op grond van de wet is toegestaan (bijvoorbeeld omdat de Gebruiker dan de mogelijkheid heeft de overeenkomst te ontbinden).

4.2 De verkoopprijs van de Tickets wordt door de Organisatie bepaald. Deze worden vervolgens via KWbN Online Inschrijfmodule kenbaar gemaakt aan de Gebruiker. De Gebruiker kan de Tickets uitsluitend online betalen via de aangeboden betaalmethode(s). De transactiekosten voor de aankoop van Tickets worden op de KWbN Online Inschrijfmodule vermeld. Het recht wordt voorbehouden de prijzen en/of kosten aan te passen. Een dergelijke wijziging heeft geen gevolgen voor reeds verkochte Tickets.

4.3 De Gebruiker ontvangt na voldoening van de verkoopprijs de Tickets of deelnamebevestiging via e-mail.

4.4 Bij aankoop van de Tickets is er een overeenkomst op afstand tussen Gebruiker en KWbN tot stand gekomen. Door de aard van de dienst is het niet mogelijk de koop op afstand van de Tickets te ontbinden. Daarom heeft de consument geen herroepingsrecht. De consument stemt – door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden – er uitdrukkelijk mee in dat Tickets niet geretourneerd kunnen worden en dat er geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvindt.

4.5 De Gebruiker dient tijdens het bestelproces bij het bevestigen van de inschrijving goed te controleren of de juiste Tickets zijn besteld. Fouten in de ingevoerde gegevens komen voor rekening en risico van de Gebruiker.

4.6 Het risico van verlies, diefstal of misbruik van de Tickets berust bij de Gebruiker vanaf het moment dat de Tickets de Gebruiker hebben bereikt.

4.7 Als KWbN twijfelt aan de juistheid of geldigheid van de door de Gebruiker ingevoerde gegevens of het door de Gebruiker gebruikte betaalmiddel, dan heeft KWBN het recht de inschrijving te annuleren. KWbN zal zich inspannen om de Gebruiker in een dergelijk geval hierover te informeren.

4.8 KWbN is gerechtigd – al dan niet op verzoek van de Organisatie – een maximum te stellen aan het aantal inschrijvingen en/of te verstrekken Tickets.

Artikel 5.  Privacy

5.1.  Gebruiker wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van KWbN. Deze is raadpleegbaar op de Website.

Artikel 6.  Deelname aan Evenement

6.1. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk zich te informeren over het Evenement, waaronder over eventuele afgelastingen of verplaatsingen. KWbN en St. Avond4daagse Zuidland is niet aansprakelijk voor wijzigingen, uitstel of afgelasting van het Evenement. Bij wijzigingen dient Gebruiker zelf eventuele vergoedingen te verhalen bij Opdrachtgever.

6.2. Indien de Gebruiker verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Dit geldt ook voor eventuele andere betalingen die samenhangen met de inschrijving.

6.3. Wanneer de Organisatie besluit wegens bijzondere omstandigheden, in geval van overmacht, alsmede indien de organisatie van het Evenement dat nodig maakt, de vermelde data en tijden van het Evenement te wijzigen, dan wel het Evenement een doorgang te doen vinden, kan de Gebruiker - behalve voor zover dwingendrechtelijk anders is bepaald - geen aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade en zal in beginsel geen restitutie van inschrijfgelden en/of andere betalingen door KWbN aan Gebruiker plaatsvinden. Omdat KWbN bij de verkoop van de tickets slechts een faciliterende administratieve rol speelt en de koop van een Ticket leidt tot een overeenkomst tussen de Gebruiker en de Organisatie, dient de Gebruiker zich tot de Organisatie te wenden indien hij van mening is dat hij recht heeft op enige vergoeding, uit welke hoofde dan ook. De Organisatie zal dit vervolgens buiten KWbN afhandelen. Deze procedure is KWbN ook met de Organisatie overeengekomen.

Artikel 7.  Aansprakelijkheid

7.1. KWbN is niet betrokken bij de inhoudelijke organisatie van het Evenement en is geen partij bij de overeenkomst die tussen de Organisatie en de Gebruiker tot stand komt. KWbN is derhalve niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie ten aanzien van: het recht dat de Gebruiker heeft gekocht tot verkrijging van toegang tot het Evenement, de inhoud van het Evenement, de gang van zaken in of rondom het Evenement en wijst daarvoor iedere aansprakelijkheid van de hand.

7.2. Mocht KWbN in het kader van haar verplichtingen jegens Gebruiker aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten door KWbN, voor zover wettelijk is toegestaan, beperkt tot vergoeding van directe schade met een maximum van in totaal € 150,‑‑ (zegge: honderdvijftig euro) per Ticket.

7.3. De in dit artikel opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van KWbN.

7.4. De Gebruiker dient de schade zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden. Tenzij volgens de wet een kortere termijn van toepassing is, moet deze melding uiterlijk binnen twaalf maanden door KWbN zijn ontvangen. Vindt de melding niet binnen deze termijn plaats, dan vervalt de vordering tot schadevergoeding.

7.5. KWbN is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de KWbN Online Inschrijfmodule buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken. KWBN hoeft hiervoor geen reden kenbaar te maken. Evenmin ontstaat hierdoor enig recht op schadevergoeding voor Gebruiker. Een dergelijke buitengebruikstelling en/of beperking geeft geen gevolgen voor reeds verkochte Tickets.

Artikel 8.  Toepasselijk recht

8.1. Op deze algemene voorwaarden en de door de Gebruiker en KWbN via de KWbN Online Inschrijfmodule te sluiten overeenkomsten en op alle eventuele daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing. Voor zover de Gebruiker geen consument is, geldt dat de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 9. Vragen

9.1. Als Gebruiker naar aanleiding van deze algemene voorwaarden nog vragen of opmerkingen heeft, dan kan Gebruiker contact opnemen met KWbN via evenementen@kwbn.nl of 024‑3655575.